Tento článek byl sestaven pod projektem Investice do rozvoje vzdělávání, námi byl vypůjčen z internetu

FRÉZOVÁNÍ

Frézováním obrábíme především rovinné nebo tvarové plochy nástrojem s více břity.

Princip frézování:

 Při frézování používáme vícebřité nástroje – frézy. Fréza koná hlavní řezný pohyb otáčivý. Podle polohy osy nástroje k obráběné ploše rozlišujeme frézy válcové s osou rovnoběžnou a frézy čelní s osou kolmou na obráběnou plochou. Obrobek je pevně upnutý na stole a koná vedlejší řezný pohyb posuvný.  V některých případech se může obrobek otáčet nebo konat pohyb po prostorové křivce. Vzájemným pohybem obrobku a nástroje vzniká výsledný relativní pohyb cykloida. Řezný proces je přerušovaný, třísku odebírají jen zuby v řezu, postupně do materiálu vnikají a znovu místo řezu opouští.

Frézování válcovými frézami:

Při frézování válcovými frézami je materiál odebírán zuby po obvodě frézy. Podle smyslu otáčení frézy vzhledem k posuvu rozlišujeme frézování sousledné a nesousledné.

Nesousledným frézováním je nazýván způsob odebírání třísek, kdy se fréza otáčí proti smyslu posuvu. Při tom se postupně zvětšuje průřez třísky od nuly do maximální tloušťky. Zuby frézy zpočátku vlivem pružných deformací obráběného materiálu kloužou po obrobené ploše, odírají se, zahřívají a otupují. Plocha obrobku se zpevňuje a obrobená plocha má horší jakost. Řezná síla působí směrem vzhůru a působí proti silám upínacím.

Sousledné frézování je způsob, kdy se fréza otáčí stejným smyslem jako posuv. Zuby frézy se zařezávají do materiálu v maximálním průřezu třísky a končí nulovým průřezem na obrobené ploše, která je oproti nesouslednému frézování kvalitnější. Vznikají silové rázy, které lze zmírnit použitím frézy s šikmými zuby. Řezná síla působí směrem dolů a přitlačuje obrobek na opěrnou plochu.

Soustružení sousledné a nesousledné

Frézování čelními frézami:

Při frézování čelními frézami je materiál odřezáván současně břity na obvodu i na čele frézy. Oproti frézování válcovou frézou jde o produktivnější metodu, protože je současně více zubů   v záběru.

Frézování čelní frézou

Nástroje používané při frézování

 Nástroje používané při frézování můžeme rozdělit podle různých hledisek, např: podle upnutí, konstrukce, tvaru zubů či polohy břitů.

Rozdělení fréz:

 

1.       Podle umístění břitů

Válcové frézy – s břity na válcové ploše frézy.

Čelní frézy – s břity umístěnými na válcové ploše frézy.

Kotoučové frézy – s břity na válcové ploše a obou čelních plochách frézy. Kuželové frézy – s břity na jedné nebo dvou kuželových plochách frézy. Tvarové frézy – s břity umístěnými na tvarových plochách frézy.

2.       Podle tvaru zubů

Frézy s frézovanými zuby – zubové mezery jsou frézované kuželovými frézami.

Frézy s podsoustruženými zuby – se vyrábí na podtáčecích soustruzích, kdy jsou hřbety zubů podsoustružené, používají se např. na tvarové frézy.

3.       Podle průběhu ostří zubů

Frézy s přímými zuby – zuby frézy jsou umístěny rovnoběžně s osou nástroje.

Frézy se zuby ve šroubovici – zuby nástroje jsou umístěny na pravotočivé nebo levotočivé šroubovici.

4.       Podle upínání

Frézy stopkové – mají stopku válcovou nebo kuželovou s Morse či ISO kuželem.

Nástrčné frézy – upínané za upínací otvor s drážkou pro pero pro přenos kroutícího momentu.

5.       Podle konstrukce nástroje

Monolitní – celistvé frézy z jednoho kusu materiálu např. odlévané z RO.

Frézy s výměnnými břitovými destičkami – mají zpravidla mechanicky upínané vyměnitelné břitové destičky z různých řezných materiálů.

Frézy skládané – poskládané z více samostatných fréz pro frézování složitých tvarových ploch.

 

FRÉZY

Stroje používané pro frézování

 Frézovací stroje nazýváme frézky a podle polohy osy vřetena je můžeme rozdělit na frézky

vodorovné (horizontální) a svislé.

 

Rozdělení frézek podle konstrukce a použití:

 • Konzolové frézky
 • Stolové frézky
 • Rovinné frézky
 • Speciální frézky

 

Konzolové frézky:

 Nejpoužívanější frézky konzolové mají na stojanu posuvnou konzolu, na které je umístěn pracovní stůl. Posuv konzoly umožňuje nastavení obrobku ve svislém směru, pracovní stůl zajišťuje posuv v podélném a příčném směru. Tím je zajištěn pohyb obrobku ve třech osách.

Podle polohy vřetene a použití rozlišujeme:

 • Vodorovné konzolové frézky s horizontálním vřetenem.
 • Svislé konzolové frézky s vertikální osou vřetene.
 • Univerzální konzolové frézky konstrukcí podobné jako vodorovné frézky s otočným pracovním stolem.
 • Kopírovací frézky pro obrábění prostorově složitých tvarů.
 • Nástrojařské frézky pro výrobu tvarově složitých řezných nástrojů, forem apod.
Hlavní části svislé konzolové frézky

Stolové frézky:

Stolové frézky se používají k obrábění obrobků větších rozměrů. Mají tuhý stojan umožňující frézovat většími výkony. Vertikální nastavení stroje umožňuje posuvný vřeteník. Pracovní stůl je umístěn přímo na základové desce a posouvá obrobek ve zbylých osách. Stolové frézky se vyrábějí se svislým nebo vodorovným vřetenem.

Rovinné frézky:

 Rovinné frézky jsou vhodné pro obrábění velmi rozměrných obrobků. Konstrukcí jsou podobné frézkám konzolovým, jejich pracovní stůl se však pohybuje pouze v podélném směru. Příčný a svislý posuv zajišťuje vřeteník s výsuvnou pinolou. Rovinné frézky mají jeden nebo dva vřeteníky, ty jsou na sobě nezávislé se samostatnou převodovkou a motorem.

Nejvýkonnější rovinné frézky jsou frézky portálové. Mají dva tuhé stojany spojené příčníkem. Jsou opatřeny většinou dvěma bočními vřeteníky na stojanech a jedním či dvěma svislými vřeteníky na příčníku.

Speciální frézky:

 Speciální frézky se rozlišují podle frézovacích operací, pro které jsou určeny. Liší se zpravidla jak konstrukcí, tak i možností kombinovat posuvy a otáčení obrobku během obrábění. Mezi speciální frézky patří:

 • Frézky na drážky
 • Frézky na vačky
 • Pantografické frézky
 • Frézky na závity
 • Frézky na ozubení
 • Frézky řízené NC a CNC řídicím systémem

Frézka konzolová vodorovná, portálová, stolová horizontka a nástrojařská:

Práce na frézkách

 Frézováním obrábíme zejména:

Rovinné plochy frézujeme frézami válcovými, čelními a frézovacími hlavami. Skládanými frézami obrábíme složitější soustavy rovinných ploch.

Drážky frézujeme kotoučovými frézami nebo frézami stopkovými.

Tvarové plochy frézujeme tvarovými nástrčnými, stopkovými či skládanými frézami.

 

Přídavná zařízení používaná při frézování:

 Přídavný otočný stůl se používá pro frézování rotačních ploch. Obrážecí hlava s klikovým mechanismem  pro přenos pohybu  z vřetene na smýkadlo.

Dělící přístroj umožňující rozdělit obvod obrobku na potřebný počet roztečí.

Frézování drážek
Dělící přístroj

Originál článku, obsahující navíc výpočty, naleznete ZDE

Close Menu