Jedná se o zmenšování průřezu v určitém místě kovaného polotovaru, popř. změna průřezu na jiný geometrický tvar.

Proto že při osazování dochází zároveň k prodlužování kovaného polotovaru, dělá se tato výrobní operace současně i se všemi důsledky, které se projevují při prodlužování. Podl e způsobu přechodu osazené části z původního průřezu polotovaru rozeznáváme osazení:

a) s ostrým přechodem

  • jednostranné
  • dvoustranné
  • všestranné

b) s oblým přechodem

  • jednostranné
  • dvoustranné
  • všestranné

Nástroje a pomůcky používané pro osazování

Osazování jednostranné s ostrým přechodem můž e kovář u menších výkovk ů dělat sám na ostré hraně kovadliny. Rovně ž jednostranné osazování s oblým přechodem můž e u lehčích výkovk ů provádět kovář sám, ovšem s použitím oblé babky. Osazování u těžších výkovk ů s ostrým přechodem dělá kovář s pomocní kem, který přitlouká na osazovací sedlík zasazený na polotovar proti ostré hraně kovadliny při osazování dvoustranném, popřípadě na dráze kovadliny při osazování jednostranném. Osazování jednostranné i dvoustranné s oblým přechodem dělá kovář podobně s pomocníkem a používá při to m oblé babky a oblého osazovacího kladiva. Začátek osazení s ostrým přechodem se značí zvláštním sekáčem jednostranně ostřeným

Vady při osazování a způsoby, jak jim předcházet

Při osazování s ostrým přechodem dochází někdy při značení začátku osazení k příliš hlubokému zaseknutí sekáče do kované tyče , takž e i po překování celé osazené části výkovk u zůstane v míst ě záseku viditelný nebo skryt ý vrub. Toto místo je při namáhání čepu zárodkem pozdější vady , zejména je-li osazená část namáhána ohybem. Při počátku osazování je tedy třeba, aby zásek byl veden velmi opatrně a raději do menší hloubky než na míru osazení, protože dokování osazovacím sedlíkem na požadovanou míru je již snadné . Při tvarování profilu osazené části v pomocných kovářských zápustkách můž e dojít k vytečení kov u mezi vrchní a spodní díl zápustky. Vznikne tak na povrchu osazeného profilu výronek rovnoběžný s podélnou osou osazované části výkovku, který se často zakove a můž e t rovněž příčinou pozdější poruchy. Proto musí kovář při dokování osazené části v pomocných zápustkách důsledně pootáče t kovaným kusem po každém úderu pomoc níka na vrchní zápustku. Kromě výronku můž e při nedostatečném otáčení výkovk u dojít i k deformaci osazeného profilu (místo kruhu vznikne např. ovál, pravidelný šestihran se deformuje na nepravidelný). Jestliže osazovaná část výkovk u neleží přesně v e spodní zápustce, nebo nedokáže-li kovář udržet správnou polohu kovaného kusu vůči zápustce, můž e při úderech na vrchní díl zápustky dojít nejen k deformaci osazené části výkovku, ale také k jejímu přesazení nebo vybočení a ohnutí vzhled em k podélné ose výkovku.

Osazování s ostrým přechodem
Osazování s oblým přechodem
Osazování jednostranné a dvoustranné
Close Menu