Slévárenství

 • Ve slévárnách se vyrábějí strojírenské polotovary zvané odlitky. Vyrábějí se odléváním kovů, nebo jiných tavitelných materiálů, při kterém se tavenina vlije, nebo vtlačí do dutiny formy, která má tvar budoucího odlitku a ve které tekutý kov ztuhne. Odlitek může být buď hotovým výrobkem a nebo spíše polotovarem, který se dále nejčastěji mechanicky – třískově obrábí. Pro odlitky je typický složitý tvar s členitým povrchem, který by jinou metodou buď nebyl vůbec vyrobitelný, případně s obtížemi a v každém případě neefektivně – zejména s větší spotřebou materiálu. Odlitky se vyrábějí různé velikosti – od hmotnosti několika gramů do několika desítek tun. Materiály používané na odlitky musí mít dobrou slévatelnost (zabíhavost), abychom předešli výrobě zmetků. Z kovových materiálů je to především litina (šedá ve všech modifikacích, bílá – hlavně temperovaná), oceli na odlitky, neželezné kovy – slitiny mědi (bronzy a mosazi), slitiny hliníku a hořčíku, zinku, nekovové materiály – některé plasty, sklo, porcelán, čedič apod. Základním technickým podkladem pro výrobu odlitku je výrobní výkres součásti, který vyhotoví konstruktér a současně určí polotovar dané součásti jako odlitek.
 • Forma připravená k lití se plní tekutým kovem o předepsaném chemickém složení a potřebné licí teplotě, který se taví ve vhodné tavicí peci. Je třeba dodržet zejména chemické složení slitiny, neboť případné odchylky mohou mít za následek nevyhovující vlastnosti a nevhodnou strukturu materiálu.

Pece pro tavení kovů používané ve slévárnách jsou několika typů a liší se způsobem ohřevu, velikostí, výkonem, účinností využití energie, dosažitelnou teplotou, možnostmi ovlivnit chemické složení a dosažitelnou čistotou roztaveného kovu.

 • Kuplovna (je určena výhradně pro tavení litiny)
 • Oblouková pec (je určena hlavně pro tavení ocelí na odlitky)
 • Indukční středofrekvenční pec (pracuje na principu vířivých proudů. Tavba je velmi rychlá, pec pracuje s vysokou účinností a s minimálním propalem přísadových prvků)
 • Kelímková pec (je vytápěná plynem, případně naftou. Používá se hlavně pro tavení neželezných kovů – zejména slitin mědi a slitin hliníku)
 • Elektrická odporová kelímková pec (její provoz je nákladný,p oužívá se opět spíše k tavení slitin lehkých kovů)

Odlévání

Roztavený kov se až na výjimky nejprve z pece vlévá do pánví a v nich se dopravuje na licí pole, kde proběhne vlastní lití. Licí pánve jsou kovové nádoby různé velikosti, tvaru a konstrukce, opatřené keramickou žárovzdornou vyzdívkou.

 • Lití do trvalých forem (patří sem především lití do kokil, což je velice produktivní a přesná metoda výroby odlitků odlévánímtekutého kovu do litinových nebo ocelových forem)Lití pod tlakem – vyniká vysokou přesností
 • Odstředivé lití – roztavený kov se z pánve vlévá do rychle se otáčející formy a odstředivou silou je přitlačován ke stěně formy, kde tuhne.
 • Lití do skořepinových forem – k výrobě skořepinových forem se používá směsi křemenného písku s přísadou (5 až 10) [%] syntetické pryskyřice.
 • Lití do forem získaných metodou vytavitelného modelu – jde o technologicky náročnou, avšak velmi přesnou metodu odlévání do nedělených forem, kterou získáme odlitky s velmi hladkým povrchem.
Close Menu