Tepelné zpracování je záměrné využívání fázových a strukturních přeměn v tuhém stavu ke změně struktury a tím k získání požadovaných mechanických nebo strukturních vlastností výrobku

 • chemicko tepelné zpracování ( + změna chemického složení)
 • tepelně mechanické zpracování ( + působení plastické deformace)

Obecný diagram tepelného zpracování

 • ohřev (rovnoměrný, přestup tepla a vodivost, tepelná a strukturní pnutí, vliv prostředí  
 • výdrž (prohřátí (tepelný spád), průběh reakcí (difúzní, rozpouštění, homogenizace chemického složení ap.)
 • ochlazování – dle potřeby, zajištění rovnovážnosti, nebo nerovnovážnosti struktury – tepelná a strukturní pnutí

Žíhání

 • ke snížení pnutí
 • rekrystalizační
 • na měkko
 • homogenizační
 • normalizační

Kalení

Způsoby kalení

 • do studené lázně (přímé)
 • přerušované
 • termální
 • izotermické zušlechťování
 • ochlazování povrchu – ochlazování jádra

Povrchové kalení

Dle zdrojů a způsobů ohřevu

 • kalení plamenem
 • indukční kalení
 • kalení v lázních (ponorné)
 • kalení vysokoenergetickými zdroji (laser)

Popouštění kalení + popouštění konstrukčních ocelí = zušlechťování

Stádia

 • I. do cca 200 °C – rozpad tetragonálního martenzitu na ε karbid Fe2C a nízkouhlíkový  (kubický)  popuštěný martenzit
 • II. 200 až 300 °C – rozpad zbytkového austenitu na strukturu bainitického typu(zvětšení objemu)
 • III. nad 250 °C – vzniká rovnovážný Fe3C a nízkouhlíkový martenzit se mění na α ferit – sorbit – výrazná změna vlastností lastností
 • IV. nad 500 °C – hrubnutí částic cementitu – u legovaných ocelí – difúze substitučních prvků – precipitace specielních karbidů (sekundární tvrdost)
Rovnovážný diagram soustavy železo-uhlík
Close Menu