Ačkoli v moderním uměleckém kovářství se používá zřídkakdy květin a listů jako ozdoby, je to přece jenom ozdobný prvek, který v minulosti byl u umělecko-kovářské práce neodmyslitelný. Například pro vykováni růže je nezbytný kujný materiál.

 • Podle velikosti růže zvolíme o něco menší kulatinu, kterou na jedné straně osadíme v menší čtyřhran.
 • Na druhé straně ponecháme kulatiny jen tolik, kolik potřebujeme pro tři vrstvy materiálu, z nichž budeme růži kovat a odřízneme.
 • Zbylou výšku rozdělíme na tři díly a ostrým sekáčem rozsekáváme materiál dokola směrem ke středu, kde ponecháme tloušťku materiálu, jako má osazený čtyřhranný čep.
 • Takto dostaneme tři vrstvy materiálu vzájemně se kryjícího, které vložíme do zápustkové desky a kladivem stloukáme tak dlouho, až máme průměr odpovídající velikosti růže a tloušťka destiček je asi 2 mm.
 • Potom z první vrstvy vysekáme pětilistou růžici, kterou podsekáváme ke středu tak, aby se jednotlivé listy překládaly přes sebe. Rozsekané a vyhnuté do výše rozklepeme na špici kovadliny a sbalíme dohromady v jakýsi soudek.
 • Druhá vrstva musí být také pětilistá, ale o něco větši, týmž způsobem podsekaná, sbalená okolo první vrstvy;
 • totéž děláme i s vrstvou třetí. Pětilisté růžice vysekáme vždy tak, aby druhá vrstva kryla první a třetí druhou. Při sekáni postupujeme opatrně, abychom spodní vrstvu zbytečně nepoškodili.
 • Listy třetí vrstvy před sbalením protepeme do přirozeného tvaru růže a pak teprve přihneme k ostatním.
 • Když máme růži takto dokončenu, ohřejeme spodní čtyřhran, odsekáme hrany a ztenčený čep vykoveme do tvaru stonku.
 • Nakonec růži celou ohřejeme a kleštičkami dotvarujeme v přirozený tvar růže.

Téměř stejným způsobem můžeme vykovat růži z plechu, když si vysekáme tři pětilisté růžice, které k sobě svaříme středem na trn a pak postupujeme jako kované růže. Konečný výsledek není však tak pěkný jako u prvního způsobu.

Někteří umělečtí kováři kovají růže z dílů. I tento způsob je zajímavý.

 • Nejprve vykoveme třikrát tři kuličky na stopce, dejme tomu o průměru l5, 20 a 25 mm.
 • Potom se vždy tři stejné kuličky rozkovají na plochu, a to tak, aby u stonku byla nejtlustší a vrchní konec co nejtenčí.
 • Tři stejné kuličky složíme na sebe, nažhavíme a kulatým hnáčem najednou protepeme. Toto uděláme s kuličkami všech velikostí.
 • Když máme všechny tři druhy zpracovány, přistoupíme k vlastnímu svářeni.
 • Vezmeme asi 6 až 8 mm tlustý drát a začneme k němu přivářet nejmenší misky, potom větší, nakonec největší, vždy tak, aby větší miska přikrývala misky menší.
 • Pak vykoveme stonek, jak bylo již popsáno.
 • I konečná úprava růže je totožná s předcházejícími způsoby. Záleží jen na vkusu a zručnosti řemeslníka.

Způsob jak kovat jiné květiny je v zásadě stejný jako u růže, s tím rozdílem, že musíme znát pravý tvar požadované květiny, rozložit si základní tvary a zvolit správný materiál.

Dalším ozdobným prvkem jsou listy a lupeny. Základem je rozvinutí listu do rovného základního tvaru. Různých tvarů listů je nepřeberné množství, ale protože základní principy jsou stejné, popíšeme důkladně výrobu alespoň jednoho listu. Především je nutno rozvinout délku lupenu z výkresu, to je přenést jeho délku z obvodu na přímku, což je vlastně osa lupenu. Zpravidla používáme tenký svářecí drát, který ohneme po obvodě. Rýsovací jehlou přeneseme na něj základní body z výkresu. Drát pak narovnáme a délku i všechny body přeneseme na osu. Týmž způsobem měříme i různé šířky lupenu a přenášíme na výkres. Krčky lupenu děláme vždy o něco širší. Kreslíme od konce listu k jeho kořenu a přenášíme šířky bod po bodu. Když získáme všechny základní míry, vykreslíme tvar listu, vlastně jeho polovinu, pak výkres na ose přeložíme a okopírujeme jeho druhou stranu. Nakonec tvar vystřihneme a máme hotovou šablonu.

 • Tvar šablony orýsujeme jehlou na plech a vysekáme celý tvar lupenu.
 • Z návrhu přeneseme na plech případné rýhy a základní prohlubně. Dále postupujeme jako u rýhováni a tepání.
 • Jak se lupen vytvaruje, záleží na zručnosti a pečlivosti. Základem úspěchu je dobře rozvinout lupen, ať už jednostranný, nebo dvoustranný.
 • Kalichy se rozvinuji stejným způsobem jako lupeny, ale základní měřeni se provádí od středu.

Při restaurátorských pracích se velmi často setkáme, zvláště u barokových a rokokových mříží, s bohatě zdobenými lupeny, jako jsou např. akantové lupeny, bohatě článkované a protepané.

Další způsob, jak vykovat růži :

Close Menu