• Fyzikální (hustota, teplota, teplota tavení a lití, délková a objemová roztažnost, tepelná a elektrická vodivost, elektrický odpor, magnetické vlastnosti)
  • Chemické (rozrušování, koroze, žáruvzdornost)
  • Mechanické (namáhání na tah, tlak, střih, ohyb a krut)

Zkoušky materiálů

  • Statické (zkouška tahem – zkušební tyče) – zatížení se zvětšuje zvolna, trvají většinou minuty, při dlouhých zkoušách dny nebo dokonce roky.
  • Dynamické (zkoušky rázem – zkouška rázem v ohybu, zkouška vrubové houževnatosti, charpyho kladivo – zkoušky opětovným namáháním, lomy) – u dynamických zkoušek síla působí nárazově jen na zlomek sekundy
  • Cyklické – u cyklických zkoušek (zkoušky na únavu materiálu) se proměnné zatížení opakuje i mnoha cykly za sekundu až mnoha milionů jejich celkového počtu
  • Zvláštní technické zkoušky – dělí se do skupin podle toho, za jaké teploty jsou prováděny, jsou to zkoušky za normálních, vysokých a nízkých teplot. Jejich údaje je možné považovat za směrné, neboť výsledky zkoušek zde závisí na mnoha vedlejších činitelích. Nejdůležitější jsou zkoušky tvrdosti.
Close Menu